10 వ తరగతి పరీక్షలు వాయిదా

  మార్చి 31 న జరగాల్సిన 10 వ తరగతి పరీక్షలు వాయిదా రెండు వారాలపాటు పరీక్షలు వాయిదా 31 తరువాత పరిస్థితి ఆధారంగా పరీక్షల తేదీలు ప్రకటిస్తాం విద్యా శాఖ మంత్రి సురేష్

Read More