ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఆర్థిక సంఘం నిధులు పంపిణి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఆర్థిక సంఘం నిధులు పంపిణి ఆర్థిక సంఘము వాటి రూపం విది విదానాలు. పంచాయితీ ఎన్నికలు జరగని కారణంగా 14 వ ఆర్థిక సంగం రాష్ట్రాలకి 2018 2019 2019 2020 సంవత్సరాల నిదులని విడుదల చేసింది. …

Read More