భీమా డబ్బులు కోసం బ్రతికున్న తల్లిని రికార్డ్స్ లో చంపేసిన కూతురు..

ఈ ప్రపంచంలో తల్లి బిడ్డల ప్రేమకి మరొకటి సాటిరాదు లేదు. కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో డబ్బు కోసం ఎంత నీచానికైనా దిగజారిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులకి కొడుకు అన్నం కూడా పెట్టడం లేదు ..భార్య వచ్చిన తరువాత కని పెంచిన తల్లిదండ్రులు కూడా …

Read More