ట్రంప్ పర్యటన 4.6 కోట్ల మంది భారతీయులు టీవీ ల ద్వారా వీక్షించారు

ఎందుకొచ్చాడో తెలీదు? ఎందుకంత హడావుడో అర్థం కాదు. ఊహించని రీతిలో ఫిక్స్ అయిన ట్రంప్ భారత్ టూర్.. చూస్తుండగానే ఆయ్యవారు రావటం..వెళ్లిపోవటం జరిగిపోయాయి. ట్రంప్ వారి టూర్ సందర్భంగా వందల కోట్ల రూపాయిల్ని ఖర్చు చేయటమే కాదు.. పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు …

Read More