కరోన కేసుల సంఖ్య పేరుతో రాజకీయాలు రాష్ట్రానికి చేటు !

కరోన కేసుల సంఖ్య పేరుతో రాజకీయాలు రాష్ట్రానికి చేటు ! రాజకీయ విమర్శలకు కరోన కూడా ఒక ఆయుధంగా మారింది. కరోన విషయంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రతిపక్ష పార్టీలు , మీడియా , ప్రజలు ప్రశ్నించాలి. ఈ సమయంలో రాజకీయాలా ? …

Read More