మూడ్ లేకున్నా.. సెక్స్ ముచ్చట తీర్చాలిందే!

దాంపత్యంలో ఒకరి ఫీలింగ్ ను మరొకరు అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ల సంసారం సాఫీగా సాగుతుంది. అదేవిధంగా శృంగారం విషయంలోనూ ఇది వర్తిస్తుంది. దంపతులిద్దరు ఎంత ఎక్కువగా శృంగారంలో పాల్గొంటే వారి బంధం అంతలా బలపడుతుంది. ఇది మీరు.. నేను చెప్పే మాటకాదండీ.. …

Read More