హోలీ రంగుల కేలి

శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ఇష్టమైనది ఫాల్గుణ మాసం ఎందుకంటే శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించినది ఈ మాసంలోనే. అందుకే శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణులను ఆరాధించడానికి ఈ మాసం చాలా పవిత్రమైనది. ఇంతటి విశిష్టతను కలిగిన ఈ మాసంలోనే ‘హోలీ’ పండుగ వస్తుంది.హొలీ పండుగ రెండు …

Read More