తండ్రి కాదు దైవం .. ఐష్ ఎమోషన్

తండ్రికి కూతురు దగ్గర.. తల్లికి కొడుకు దగ్గర! అని అంటారు. ఎలక్ట్రాన్- ప్రోటాన్ అనుబంధానికి ప్రతీక అన్నమాట. ఆ మాటకొస్తే ఐశ్వర్యాయార్ బచ్చన్ కి నాన్న అంటే ప్రాణం. ఆమె తండ్రి కృష్ణరాజ్ రాయ్ మరణాన్ని తను ఇప్పటికీ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. తండ్రి …

Read More