50 సంవత్సరాల నుండి నో పోలీస్

గ్రామాలంటే గొడవలు పంచాయితీలకు ఆలవాలంగా ఉంటాయి. చిన్నవి పెద్దవి భూ పంచాయితీలు చాలా పెద్ద లొల్లినే గ్రామాల్లో ఉంటుంది. కానీ ఈ గ్రామం పూర్తి భిన్నం. గడిచిన 50 ఏళ్లుగా ఆ గ్రామంలో పోలీసులు అడుగు పెట్టలేదు. 50 ఏళ్లలో ఒక్క …

Read More