నేడు దేశంలో సంపూర్ణ చందమామ కనిపించే వేళ

thesakshi.com   :    ప్రతి నెలలో ఏదో ఒక రోజున చందమామ సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. ఎంతో ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది. 15 రోజుల పాటూ… చందమామ క్రమంగా తగ్గిపోతూ… ఆ తర్వాత కాంతి పెరుగుతూ… 30 రోజులకు సంపూర్ణ చందమామగా కనిపిస్తుంది. ఆ …

Read More