సంక్రాతి కి ప్రత్యేకరైళ్లు

*   పిఆర్ నెంబర్ 1110 డిటి: 11 జనవరి, 2020 * లింగంపల్లి నుండి కాకినాడ పట్టణానికి జనసధరన్ సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లు * సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల అదనపు రద్దీని తొలగించడానికి, క్రింద వివరించిన విధంగా మూడు …

Read More