దొంగలంటే గౌరవం లేదా..? ఛీ ఛీ..!

thesakshi.com    :  దొంగలంటే ఇంత కూడా గౌరవం లేదా..? ఇంత కష్టపడి ఈ ఇంటికొస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇందులో కనీసం ఓ కోటి రూపాయల విలువ చేసే బంగారమో.. వజ్ర వైడుర్యాలో కొని పెట్టుకోరా..? …

Read More