సాహితీ నిష్ణాతుడు ‘తిరుమల రామచంద్రుడు’

సాహితీ నిష్ణాతుడు తిరుమల రామచంద్రుడు తెలుగు సాహిత్యం, పత్రికారంగాలలో ప్రాతః స్మరణీయుడు. ప్రాకృత, సంస్కృతాం ధ్ర సారస్వతాల్లో నిష్ణాతునిగా, ద్రావిడ భాషల పరిశోధకునిగా విశిష్ట సేవలందించిన మహనీయులు… స్వాతంత్ర్య సమర యోధునిగా, మద్రాసు కుట్రకేసులో ముద్దాయిగా స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాలుపంచుకున్నారు… పత్రకార …

Read More